29 Subat 2024 Perşembe
 
 
Site İçi Arama  
 
 Mail List  
Gelişme ve gücellemelerden haberdar olmak istiyorsanız Mail Listimize Katılın!..
Katıl Çıkart

GÜNCEL MEVZUAT - 5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği

1.Giriş

5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkındaki Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasına ilişkin olarak 5838 sayılı Kanunun[1] 8 inci maddesi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa eklenen Geçici 75 inci madde uyarınca, 1 seri no.lu 5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliğin[2] ilgili bölümlerinde 01/03/2009-31/12/2013 tarihleri arasında geçerli olmak üzere aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

2. '2.  Yasal Düzenleme' başlıklı bölümünün son paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki açıklama eklenmiştir.

'5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkındaki Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasına ilişkin olarak 5838 sayılı Kanunun 8 inci maddesi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa eklenen Geçici 75 inci maddede ise; '31/12/2013 tarihine kadar, 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen Ar-Ge ve destek personelinin, bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra hesaplanan gelir vergisinin; doktoralı olanlar için yüzde 90'ı, diğerleri için yüzde 80'i verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden indirilmek suretiyle terkin edilir. Bu süre içerisinde, anılan maddenin bu maddeye aykırı olan hükmü uygulanmaz.' hükmüne yer verilmiştir.'

3. '3. 1. Uygulama Esasları ' başlıklı bölümünde yer alan 5 ve 6 ncı paragraflar ile Örnek 1, Örnek 2 ve buna ilişkin açıklamalar aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

' Ar-Ge ve destek personelinin Ar-Ge ve yenilik faaliyeti kapsamında fazla mesai dahil çalıştığı süreye ilişkin ücret üzerinden hesaplanan vergi tutarına öncelikle 265 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde asgari geçim indirimi uygulanacak olup asgari geçim indirimi mahsubu yapıldıktan sonra kalan gelir vergisi tutarının doktoralı olanlar için yüzde doksanı, diğerleri için yüzde sekseni her bir işçi bazında tahakkuk eden vergiden indirilmek suretiyle terkine konu edilecektir.

Gelir vergisi stopajına ilişkin teşviklerden yararlanacak olan işverenin çalıştırdığı destek personelinin tam zaman eşdeğeri sayısı, toplam tam zamanlı Ar-Ge personeli sayısının yüzde onunu geçemez. Hesaplamalarda çıkan kesirler tama tamamlanır. Destek personelinin tam zaman eşdeğeri sayısı, toplam tam zamanlı Ar-Ge personeli sayısının yüzde onunu geçmesi halinde brüt ücreti en az olan destek personelinin ücretinden başlanılarak hangi personel için teşvikten faydalanılacağı belirlenir. Yararlanacaklar kapsamında olanların ücretleri eşit ise işverenlerce belirleme yapılır.

Örnek 1:

(X) Anonim Şirketine ait Ar-Ge merkezinde 70 tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli ve 6 tam zaman eşdeğer destek personeli çalışmakta olup, Ar-Ge personelinin 9'u doktoralıdır. Doktoralı ve bekar personel Bay (A)'ya, Ar-Ge faaliyeti kapsamındaki çalışmasına ilişkin olarak 2.000 TL brüt ücret ödenmektedir.

(X) A.Ş.'nin bu kapsamda yapacağı ücret ödemelerinden Ar-Ge kapsamında çalıştırılan doktoralı ve bekar personel Bay (A)'ya ait istisna uygulaması aşağıdaki gibi olacaktır.

a

 - Brüt Ücret Tutarı

2.000,00 TL

b

 - Vergiye Tabi Ücret Matrahı [ a -( a x % 15=)]* 

1.700,00 TL

c

 - Ücretler Üzerinden Hesaplanan Gelir Vergisi Tutarı (b x  %15=)

255,00 TL

d

 - Mahsup Edilecek Asgari Geçim İndirimi Tutarı

49,95 TL

e

 - Asgari Geçim İndiriminin Mahsubundan Sonra Kalan Tutar (c - d=)

205,05 TL

f

 - Terkin Edilecek Tutar (e x % 90=)

184,55 TL

g

 - Vergi Dairesine Ödenecek Tutar (e - f=)

20,50 TL

 

 

 

 

 

      

 

*(SSK. Primi İşçi Payı %14 + İşsizlik Sigortası Primi İşçi payı %1=%15)

Böylece Ar-Ge merkezinde çalışan Bay (A) 'nın ücret gelirinden kesilen gelir vergisi tutarından asgari geçim indirimi mahsup edildikten sonra kalan vergi tutarının % 90' ı olan 184,55 TL'sı terkine konu olacak, terkin sonrası kalan 20,50 TL tutarındaki gelir vergisi ise vergi dairesine ödenecektir.

Örnek 2:

Bir yıldan beri yürütülmekte olan iki adet Ar-Ge projesinden birisinin (M) Kamu kurumu tarafından desteklenmesine karar verilmiş ve destek karar yazısı 01/03/2009 tarihi itibarıyla düzenlenmiştir. Bu projede çalışan araştırmacı ve bekar Bayan (B)'nin almış olduğu 3.000 TL'lik brüt ücrete ilişkin istisna uygulaması aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.

a

 - Brüt Ücret Tutarı

3.000,00 TL

b

 - Vergiye Tabi Ücret Matrahı [ a -( a x % 15=)]   

2.550,00 TL

c

 - Ücretler Üzerinden Hesaplanan Gelir Vergisi Tutarı (b x  %15=)

382,50 TL

d

 - Mahsup Edilecek Asgari Geçim İndirimi Tutarı

49,95 TL

e

 - Asgari Geçim İndiriminin Mahsubundan Sonra Kalan Tutar (c - d=)

332,55 TL

f

 - Terkin Edilecek Tutar (e x % 80=)

266,04 TL

g

 - Vergi Dairesine Ödenecek Tutar (e - f=)

66,51 TL

 

 

 

 

 

 

 

Böylece Kamu kurumu tarafından desteklenen Ar-Ge projesinde çalışan Bayan (B)'nin 01/03/2009 tarihinden itibaren ücret gelirinden asgari geçim indirimi mahsup edildikten sonra kalan vergi tutarının % 80'i olan 266,04 TL terkine konu olacak, istisna dışında kalan gelir vergisi tutarı olan 66,51 TL ise vergi dairesine ödenecektir.

Terkin tutarına ilişkin hesaplama, Ar-Ge kapsamında çalışan doktoralı ve diğer personelin her biri için ayrı ayrı yapılarak Ek:1 'Ar-Ge Kapsamında Gelir Vergisi Stopajı Teşvikine İlişkin Bildirim' tablosunda gösterilecek ve bu bildirimler muhtasar beyanname ekinde ilgili vergi dairesine verilecektir.

Mükellefler, Ek 1 'Ar-Ge Kapsamında Gelir Vergisi Stopajı Teşvikine İlişkin Bildirim'in son  sütununda yer alan 'Terkine konu Edilecek Tutar' toplamını, verecekleri muhtasar beyannamenin Tablo-1 'Matrah ve Vergi Bildirimi' bölümünün (18/c) no'lu satırında  (18/c-Ücret Ödemeleri Üzerinden Yapılan Tevkifatın 5746 sayılı Kanun Gereği Terkin Edilen Tutarı) göstereceklerdir. Bu tutar, (17/b) no'lu satırda gösterilen gelir vergisi kesintisi toplamından indirilerek terkin sonrası kalan gelir vergisi tutarı, (19) no'lu satırda gösterilecektir.'

4. '5. Diğer Hususlar' başlıklı bölümüne dördüncü paragraftan sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

'5838 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkındaki Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasına ilişkin olarak 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'na eklenen Geçici 75 inci maddede yer alan hükümler 01/03/2009 tarihinden 31/12/2013 tarihine kadar uygulanacaktır.'

Tel : 0 342 220 49 00 ( 3 hat ) Fax : 0 342 220 50 71
Degirmiçem Mahallesi 14 Nolu Sokak No : 8 Kat : 4 / 12 27090 GAZIANTEP e-mail : info@firatymm.com
 
Bu Site Cemrenet İnternet Hizmetleri Tarafından Yapılmıştir.