29 Subat 2024 Perşembe
 
 
Site İçi Arama  
 
 Mail List  
Gelişme ve gücellemelerden haberdar olmak istiyorsanız Mail Listimize Katılın!..
Katıl Çıkart

GÜNCEL MEVZUAT - Güneydoğu'ya süt inekçiliği teşviki tebliği yayımlandı

20 Kasım 2009 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27412

 

       Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

Güneydoğu Anadolu Projesi Eylem Planı Kapsamındaki İllerde Süt Sığırcılığı

Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin

Uygulama Esasları Tebliği

(Tebliğ No: 2009/57)

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

     Amaç

     MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; Güneydoğu Anadolu Projesi Eylem Planı (2008-2012) kapsamındaki Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak illerinde, süt sığırcılığının geliştirilmesi, modern işletmelerin kurulması, hayvansal üretimde verimliliğin ve kalitenin artırılması ile bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılmasına yönelik olarak, üreticilerin yapacakları süt sığırcılığı işletmesi yatırımlarının desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

     Kapsam

     MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, üreticilerin, kırsal alanlarda, bireysel veya bir arada yapacakları özsermayeye dayalı, en az 50 baş ve üzeri kapasiteye sahip projeli süt sığırcılığı işletmesi yatırımlarına, 2009-2012 yılları arasında hibe desteği uygulanmasına ilişkin usul ve esasları kapsar.

     Hukuki dayanak

     MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ; 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununa ve 31/10/2009 tarihli ve 27392 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2009/15498 sayılı Güneydoğu Anadolu Projesi Eylem Planı Kapsamındaki İllerde Süt Sığırcılığı Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararına dayanılarak hazırlanmıştır.

     Tanımlar

     MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

     a) Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,

     b) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünü,

     c) Damızlık gebe düve: Damızlık belgesine veya saf ırk sertifikasına sahip bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı en az üç aylık gebe hayvanı,

     ç) Genel müdürlük: Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğünü,

     d) Hak ediş: İl proje yürütme birimince  hazırlanan  ve ödemeye esas olacak  raporu,

     e) Hak ediş icmali: İl proje yürütme birimince  hazırlanarak  il müdürlüğünce uygun bulunarak onaylanan ve genel müdürlüğe gönderilecek olan icmal cetveli,

     f) İl müdürlüğü: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İl Müdürlüğünü,

     g) İl proje değerlendirme komisyonu: Vali yardımcısı başkanlığında; il tarım müdürü, proje ve istatistik, hayvan sağlığı, Çiftçi eğitim ve yayım ve destekleme şube müdürlerinden Valilik oluru ile oluşan komisyonu,

     ğ) İl proje yürütme birimi:  İl müdürlüğü bünyesinde proje ve istatistik şube müdürlüğü, hayvan sağlığı şube müdürlüğü, destekleme  şube müdürlüğü, çiftçi eğitim ve yayım şube müdürlüğü ve il bayındırlık ve iskan müdürlüğü teknik elemanlarından Valilik oluru ile görevlendirilmesi ile en az beş kişiden oluşturulan birimi,

     h) İşletme: Hayvanların barındırıldığı, tutulduğu, bakıldığı veya beslendiği kapalı veya açık sistem tesis durumundaki yerleri,

     ı) Merkez proje değerlendirme komisyonu: Genel Müdürlükçe bir şube müdürü başkanlığında en az üç konu uzmanından oluşturulan komisyonu,

     i) Ön proje: Yapılacak yatırımı kısaca tanıtan ve kurulacak işletmenin  ihtiyaçlarını tanımlayan iş ve termin planlarının yanında yerleşimi gösteren  projeyi,

    j) Uygulama rehberi: Başvuru formlarının, yatırım projelerinde aranacak idari ve teknik detayların,  izleme ve değerlendirme rapor örneklerinin,  konu ile ilgili uygulama birimlerince tutulacak cetvellerin içinde yer aldığı ve her yılın ocak ayı içinde genel müdürlükçe yayınlanacak olan rehberi,

     k) Yatırımcı: Bu Tebliğ kapsamında proje hazırlayıp başvuruda bulunan ve başvurusu kabul edilerek yatırımı gerçekleştiren  gerçek ve tüzel kişileri,

     l) Yatırımların desteklenmesi: Güneydoğu Anadolu Projesi Eylem Planı Kapsamındaki İllerde Süt Sığırcılığı Yatırımlarının Desteklenmesi,

     m) Yatırım projesi: Başvuru konusu olan tesisin ihtiyaçlarına göre arazi ve zemin araştırmaları yapılmış, yapı elemanlarının ölçülendirilip boyutlandırıldığı, inşaat sistem ve gereçleriyle teknik özelliklerinin belirtildiği, her türlü ayrıntı ile birlikte kapasite raporunu da içeren projeyi,

     ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Uygulama Birimleri ve Görevleri

     MADDE 5 – (1) Merkez proje değerlendirme komisyonu;

     a) Genel müdürlük bünyesinde  bir şube müdürü başkanlığında en az üç  konu uzmanından oluşur.

     b) Yatırımların desteklenmesi kapsamında yapılacak faaliyetlerin  kontrolüne, idari, mali, mühendislik ve çevresel uygulamalarla uyumlu bir şekilde yürütülmesine destek verir.

     c) Yatırımların desteklenmesi  ile ilgili olarak, illerden gelen onaylı listeleri  bütçe imkanlarına göre değerlendirerek ilgili il müdürlüğüne iletilmesini sağlar.

     ç) Uygulama rehberi ve talimatları hazırlayarak genel müdürlük onayı sonrasında illere gönderilmesini, konu uzmanlarına eğitim verilmesini, il ve bölgede kararnamenin ön gördürdüğü  tanıtımların yapılmasını sağlar.

     (2) İl müdürlüğü;

     a) Yatırımların desteklenmesinin idari, mali, mühendislik ve çevresel uygulamalarla uyumlu bir şekilde yürütülmesini ve kararname, tebliğ ve uygulama rehberi kapsamında yapılacak tüm çalışmaların il bazında tanıtılmasını, uygulatılmasını, sekretaryasını ve koordinasyonunu sağlar. İl proje değerlendirme komisyonu tarafından uygun görülen uygulama projelerini onaylar. Onaylanan projeleri ve hak edişleri genel müdürlüğe gönderir.

     (3) İl proje yürütme birimi;

     a) İl müdürlüğü bünyesinde proje ve istatistik şube müdürlüğü, hayvan sağlığı şube müdürlüğü, destekleme  şube müdürlüğü, çiftçi eğitim ve yayım şube müdürlüğü  ile il bayındırlık ve iskan müdürlüğü teknik elemanından Valilik oluru ile görevlendirilmesi ile en az beş kişiden oluşturulan birimdir.

     b) Başvuruların, kararname, tebliğ, uygulama rehberine uygun incelemesini  yapar ve İl Proje Değerlendirme Komisyonuna rapor olarak sunar.

     c) İl düzeyinde yatırımların tamamlanmasına kadar yapılacak iş ve işlemleri il müdürlüğü adına yürütür.

     ç) İl düzeyinde proje hazırlanması aşamasında başvuru sahiplerini yatırım konuları ve destekleri hakkında ve proje başvurularının hazırlanması konusunda bilgilendirir.

     d) Yatırımların  uygulamasını, kontrol eder, izler ve değerlendirir.

     (4) İl proje değerlendirme komisyonu;

     a) Valilik oluru ile vali yardımcısı başkanlığında il tarım müdürü, proje ve istatistik şube müdürü, hayvan sağlığı şube müdürü, çiftçi eğitim ve yayım şube müdürü ve destekleme şube müdürünün katılımından oluşur.

     b) Yatırımların desteklenmesi kapsamında il proje yürütme birimi tarafından hazırlanan raporları  uygulama rehberindeki kriterlere  göre inceleyerek değerlendirir. Yatırıma  uygun bulunan listeleri onaylayarak sonuç tablolarını asıl ve yedek liste olarak hazırlar ve genel müdürlüğe iletilmek  üzere il müdürlüğüne gönderir.

     c) İl proje yürütme biriminin düzenli ve etkin çalışması için her türlü idari ve teknik desteği sağlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yatırımlara Yönelik Destekleme Uygulama Esasları

     Desteklemeden yararlanacaklar

     MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki esaslar çerçevesinde  başvurusu onaylanarak yeni inşaat yapımı, damızlık gebe düve  alımı ve sabit süt sağım ünitesi ve soğutma tankı alımını birlikte gerçekleştiren gerçek ve tüzel kişiler ile ayrıca işletmesinde başvuru öncesinde destekleme konularındaki bir veya iki yatırımı olup, eksik kalan bir veya iki yatırımları için başvurusu onaylanan ve yatırımı gerçekleştiren  gerçek ve tüzel kişilerde desteklemeden yararlandırılırlar.

     Yatırıma başvuru yeri,  istenecek belgeler ve zamanı

     MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ  kapsamında yatırım yapmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler yılı için, genel müdürlükçe her yılın ocak ayı içinde yayınlanacak olan uygulama rehberinde bulunan yatırımcı ve yatırım hakkındaki bilgilerin yer aldığı başvuru formunda yer alan belgeler ve ön proje ile yatırımın yapılacağı yerin bulunduğu il müdürlüğüne başvururlar.

     (2) Başvuru sahibi olan gerçek ve tüzel kişiler uygulama rehberindeki şartları taşımak zorundadır.

     (3) Ancak 2009 yılı için yatırımcının başvuru dilekçeleri ve projeleri il proje değerlendirme komisyonu ve proje yürütme biriminin teşekkülü beklenmeden il müdürlüklerince kabul edilir ve onaylanır.

     Yatırım konuları ve hibe oranları konuları

     MADDE 8 – (1) Tebliğ kapsamında süt sığırcılığı yatırımlarına aşağıda belirtilen konular ve oranlarında hibe desteği uygulanır:

     a) Projede yer alan inşaat yatırımı konusunda, yatırımın gerçekleşme tutarının % 30 u oranında hibe desteği uygulanır ve sadece yeni yapılacak yarı açık sistemli ahırları kapsar.

     b) Projede yer alan hayvan alımı yatırımı konusunda, hayvan alım tutarının % 40 ı oranında hibe desteği uygulanır ve sadece alınacak damızlık gebe düve alımını kapsar.

     c) Projede yer alan makine alımı yatırımı konusunda, tutarının % 40 ı oranında hibe desteği uygulanır ve sadece süt sağım ünitesi ve/veya soğutma tankı alımını kapsar.

     Yatırım konuları hakkında genel  esaslar

     MADDE 9 – (1) Yatırımcı,  uygulanacak hibe desteğinden bir kez yararlandırılır.

     (2) Yatırım tutarı üst sınırı bütçe imkanları dikkate alınarak gerektiğinde yıl içinde bakanlıkça belirlenip il müdürlüklerine bildirilir.

     (3) Onaylanan yatırım proje tutarının üst sınırını aşan kısmı, aynî katkı olarak yatırımcı tarafından karşılanır.

     (4) Her bir proje sahibi sadece bir projesi için hibe desteğinden yararlanabilir.

     (5) Bu Tebliğ kapsamında ayrılacak yıllık kaynağın % 40’ı 50 baş ile 100 baş arası kapasiteli işletmeler, % 60’ı 100 baş ve üzeri kapasiteli işletmeler için kullandırılır. Kaynak dağılımının yeniden düzenlenmesinde bakanlık yetkilidir.

     (6) Yatırımcılar yatırım yerine ipotek koydurtmamak kaydıyla kredi ve vergi teşviklerinden yararlanabilirler.

     (7) İnşaatlar hakkında;

     a) Yatırımcı proje gereğince yapacağı yapı ve tesislerle ilgili her türlü izinleri yetkili mercilerden almak ve yürürlükteki mevzuat hükümlerine uymak zorundadır.

     b) Yapılacak ahırlar yarı açık sistem olacaktır.

     c) İnşaat gider kalemleri; kapasiteye uygun olan süt ineği ahırı, gübre çukuru, yem deposu, silaj çukuru, süt sağım odası ve soğutma sistem odası inşaatlarını kapsamalıdır.

     ç) İdari binalar, bakıcı evi, bekçi kulübesi, buzağı kulübesi, arazi düzeltme ve çevre yapıları destekleme kapsamında değerlendirilmezler.

     d) İnşaatların destekleme hesabında projenin onaylandığı yıldaki bayındırlık birim fiyatları esas alınır.

     (8) Gebe düveler hakkında;

     a) Uygulama rehberinde yer alan teknik şartları taşımalıdır.

     b) Satışın yapıldığı il/ilçe müdürlüğünce uygunluğu onaylanmış satış belgesi (fatura, müstahsil makbuzu, muhtar onaylı alım satım belgesi)

     c) Hibe kapsamında satın alınacak damızlık gebe düvelerin seçimi, masrafları yatırımcıya ait olmak üzere il müdürlüğünce görevlendirilen bir zooteknist ziraat mühendisi ve bir veteriner hekimden oluşan seçim  heyetince uygulama rehberinde  yer alan teknik ve sağlık şartları doğrultusunda seçilir.

     ç) Hibe kapsamında satın alınan damızlık gebe düvelerin beş yıl süre ile satılmayacağına dair taahhütname alınır.

     d) Anne, baba ile çocuklar, eşler ve kardeşler arasında yapılan alım ve satıma konu gebe düveler destekleme kapsamı dışındadır.

     e) Desteklenecek gebe düvenin birim fiyatı, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından her yıl belirlenen satış bedelinin % 80 ini geçemez. Hak edişe müracaat edildiği tarihteki Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü fiyatları esas alınır.

     (9) Süt sağım ünitesi ve soğutma tankı hakkında;

     a) Proje kapsamında yer alan makine alımına ilişkin süt sağım ünitesi ve/veya soğutma tankı, yeni, kullanılmamış, Bakanlığımızca deney yapma yetkisi verilmiş kuruluşlardan alınmış olumlu deney raporuna sahip olmalı ve mevcut üretim kapasitesine uygun olmalıdır. Bununla birlikte desteklemeden yararlanılması için en az bir adet kalite belgesinin mevcut olması gerekmektedir.

     b) Seyyar süt sağım ünitesi ve seyyar soğutma tankı hibe desteğinden yararlandırılmaz.

     c) Proje, sabit süt sağım ünitesi ve soğutma tankını kapsayacak şekilde hazırlanabildiği gibi, işletmenin bu ünitelerden herhangi birine sahip olması durumunda sadece diğer ünite için proje hazırlanabilecektir.

     ç) Satın alınacak süt sağım sistemi ve soğutma tankları ile ilgili istenilecek belgeler ve teknik özellikler uygulama rehberinde belirtilir.

     d) Desteklenecek makinelerin birim fiyatı il sanayi ve ticaret müdürlüğü uzmanı, sanayi ve ticaret odası uzmanı ile il müdürlüğünce görevlendirilecek konu uzmanından oluşan fiyat tespit komisyonu tarafından belirlenir. Destekleme hak edişi düzenlemesinde komisyon fiyatı esas alınır.

     Yatırıma başlama ve bitirme süreleri

     MADDE 10 – (1) Başvurusu uygun bulunan yatırımcı, uygulama rehberine göre hazırlamış olduğu yatırım projesinin onaylandığı tarihten itibaren projesinde belirtilen süre içerisinde yatırıma başlamak ve bitirmek zorundadır.

     (2) Termin planındaki sürede tamamlanamayan yatırımlar için asıl sürenin %50 sini aşmamak şartıyla ek süre verilmesi il proje değerlendirme komisyonun yetkisindedir.

     (3) Uygulama projesinde yer alan termin planında, hibeye esas olan yatırımların tamamlanma tarihi ek süre dahil aynı yılın 15 Aralık tarihini geçemez.

     (4) Termin planına göre yükümlülüklerini yerine getirmeyen veya yatırım yapmaktan vazgeçen yatırımcının projesi iptal edilir ve hibe desteğinden yararlandırılmaz.

     Yatırımın ve işletmenin denetimi

     MADDE 11 – (1) İl müdürlüğü yatırım projesinin süresi içerisinde yapılmasını, yatırım konusu yapı ve tesisleri müştereken kontrol etmeye veya ettirmeye yetkilidir.

     (2) Yapılacak kontrol ve denetimler sonucunda tespit edilen hata veya noksanlıkların, İl müdürlüğünce belirlenecek süre içerisinde yatırımcı tarafından giderilmesi zorunlu olduğu yazı ile bildirilir. Yatırımın tamamlanması ve hak edişlerin ödemeleri sonrasında beş yıl süre ile genel müdürlükçe belirlenen takvim aralıklarında işletmelerin denetlenmesi il müdürlüklerince yapılır.

     Yatırım başvurularının incelenmesi ve değerlendirilmesi

     MADDE 12 – (1) Yapılan başvurular on beş gün içinde proje yürütme birimince incelenir ve  rapor olarak, proje değerlendirme komisyonuna gönderilir. İncelenen  başvurular geliş sırası esas alınarak listelenir.

     (2) İnceleme  raporu on beş gün içinde proje değerlendirme komisyonunca değerlendirilir. Yatırıma uygun bulunan veya gerekçeli olmak şartıyla ret edilen başvuruları geliş sırasını esas alarak listeleyerek aylar bazında genel müdürlüğe bir üst yazı ile gönderir.

     (3) Merkez proje değerlendirme komisyonu il proje değerlendirme komisyonlarından gelen raporları on beş gün içinde inceler geliş sırası esas alınarak ve bütçe imkanları dikkate alınarak asıl ve yedek olarak listeler halinde il müdürlüğüne gönderir.

     (4) İl müdürlüğü genel müdürlükten gelen asıl listelerde yer alan yatırımcılara, uygulama rehberinde yer alan temel kriterlere göre yatırım projesinin hazırlanmasını ve  onaya sunulmasını yazı ile bildirir.

DÖRDÜNCÜ  BÖLÜM

Hak Edişler

     Destekleme hak edişine başvuru ve hak ediş belgelerinin hazırlanması

     MADDE 13 – (1) Yatırımcı tamamlanan yatırımları için dilekçe ile il müdürlüğüne başvurur.

     (2) Hak edişler proje yürütme birimince yerinde incelenerek hazırlanır.

     (3) Onaylanan projelerde her üç yatırım da yer almışsa ve tamamı gerçekleşmiş ise tek hak ediş, sadece inşaatın tamamlanması ve süt sağım ünitesi ve soğutma tankının montajı birlikte gerçekleşmişse birinci hak ediş şeklinde, hayvan alımı gerçekleştikten sonrada ikinci hak ediş düzenlenir. Sadece bir yatırım konusunun gerçekleşmesi halinde hak ediş düzenlenmez.

     (4) Onaylanan proje iki yatırım konusunu içeriyorsa hak edişler etap etap düzenlenebilir.

     (5) Onaylanan proje sadece hayvan alımını esas alıyorsa hayvan alımı gerçekleştikten ve işletmeye getirildikten sonra hak ediş düzenlenir.

     (6) İnşaat hak edişlerinde Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, il müdürlüklerinden en az bir konu uzmanı teknik elemanın imzası bulunması zorunludur.

     (7) Hayvan alımları için düzenlenecek  hak edişlerde bir zooteknist ziraat mühendisi ve bir veteriner hekimin işletmede yapacağı kontrol sonrasında verilecek raporun  esas alınması  zorunludur.

     Hak ediş icmallerinin düzenlenmesi ve destekleme ödemesine esas çalışmalar

     MADDE 14 – (1) Proje yürütme birimince uygulama rehberindeki kriterlere göre hazırlanan hak edişler il müdürlüğü onayına sunulur.

     (2) Ödemeye uygun bulunan hak edişler için uygulama rehberinde yer alan ödeme icmal cetveli düzenlenerek onaylanır ve beş iş günü içinde genel müdürlüğe gönderilir.

     (3) Desteklemede öngörülen bütçe miktarını aşmamak şartı ile gelen icmaller genel müdürlükçe değerlendirilerek yatırımcıya ödeme yapılmak üzere bankaya gönderilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

     Finansman ve ödemeler

     MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ uyarınca yapılacak yılı ödemeleri için gerekli kaynak; 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun geçici 23 üncü maddesi ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 6 ncı maddesi ile GAP Eylem Planı kapsamında Tarım ve Köyişleri Bakanlığının ilgili yıl bütçesine tahsis edilen ödeneklerden karşılanır.

     (2) Ödemeler T.C. Ziraat Bankası A.Ş. aracılığıyla yapılır. Bu Kararın uygulanması ile ilgili olarak T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’ye destekleme tutarının % 0,2’si oranında hizmet komisyonu ödenir.

ALTINCI BÖLÜM

Yetki, Denetim ve Cezai Hükümler

     MADDE 16 – (1) Bu Tebliğde yer almayan teknik konularda uygulama rehberi, genelgeler ve talimatlar uygulanır. Ancak tebliğde, uygulama rehberinde, genelgelerde ve talimatlarda yer almayan hususlarda taşrada oluşacak problemlerin çözümünde, yürürlükteki mevzuat  çerçevesinde kalmak koşulu ile il müdürleri yetkilidir.

     (2) Destekleme ödemeleri ile ilgili hususlarda denetimi sağlayacak tedbirleri Tarım ve Köyişleri Bakanlığı alır.

     (3) Haksız ödendiği tespit edilen destekleme ödemeleriyle ilgili alacaklar ödemenin yapıldığı tarih itibarıyla, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgililerden tahsil edilmek üzere ilgili vergi dairelerine intikal ettirilir.

     (4) İdari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç olmak üzere desteklemelerden haksız yere yararlandığı tespit edilen yetiştiricilere 5488 sayılı Tarım Kanununun 23 üncü maddesi hükümleri uygulanır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler

     Yürürlük

     MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

     Yürütme

     MADDE 18 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

 

Tel : 0 342 220 49 00 ( 3 hat ) Fax : 0 342 220 50 71
Degirmiçem Mahallesi 14 Nolu Sokak No : 8 Kat : 4 / 12 27090 GAZIANTEP e-mail : info@firatymm.com
 
Bu Site Cemrenet İnternet Hizmetleri Tarafından Yapılmıştir.